Great Gardens of Europe

Europe is the cradle of Western gardens. In this fully illustrated lecture, travel through Europe to discover not only its most historic gardens but also its finest modern ones. You’ll visually travel between the ultimate jardin à la française, Vaux le Vicomte, in France to the ultramodern Eden Project in England and from the Palacio de Generalife in Moorish Spain to Peterhof Palace in St. Petersburg, Russia… and the lecture includes plenty of other great gardens to whet your appetite. Lecture available in long (90-120 min.) and short (45-60 min.) formats.

1 comment on “Great Gardens of Europe

  1. Daha Fazla Bilgi AL Yün Cami Hal?s? Geleneksel Türk motiflerine ba?l? kal?narak üretilen saf yün cami hal?s?n? çok farkl? ve özel bir kalite ile üretmektedir. Yün cami hal?s?, do?al bir ham madde olan yünden üretildi?inden insan sa?l???na ve çevreye hiçbir zarar? yoktur. Yün cami hal? desenleri, k???n s?cak tutar ve yaz?n terletmez. Havadaki nem kuruyunca üzerindeki nemi geri verir. Böylece serili bulundu?u ortamda do?al nem ayar? yapar. Yün cami hal?s? desenlerinde kullan?lan yün, a??nmaya kar?? dayan?kl? oldu?u için uzun y?llar boyunca verimli ve sa?l?kl? bir ?ekilde kullan?labilir. Yün cami hal?lar? ayak ve diz k?s?mlar?n?n uygulad??? bask?lara dayan?kl?d?r. Herhangi bir görüntü bozuklu?u ya?anmaz. Yün Cami Hal? desenleri tarihi camilerin dokusu ve motiflerine uygun olarak özel olarak tasarlan?p. 0 Yerli Üretimdir.

Leave a Reply